Headline: Tiếp cận năng lượng và các giá trị tạo ra cho người dân khu vực chưa có điện tại Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải
các-bon trong ngành điện

Publication Year
2019
Publication Type
RIFS Studies
Citation

Green Innovation and Development Centre (GreenID) (Ed.). (2019). Tiếp cận năng lượng và các giá trị tạo ra cho người dân khu vực chưa có điện tại Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải các-bon trong ngành điện. IASS Study, Oktober 2019.

DOI
10.2312/iass.2019.030
Links
https://publications.rifs-potsdam.de/rest/items/item_4880893_8/component/file_4… https://www.cobenefits.info/ https://publications.rifs-potsdam.de/pubman/item/item_4875894
Staff involved
Projects involved
Mobilising the Multiple Opportunities of Renewable Energies