Headline: Những kĩ năng và tiềm năng tạo việc làm trong tương lai từ năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải các-bon trong ngành điện

Publication Year
2019
Publication Type
RIFS Studies
Citation

Green Innovation and Development Centre (GreenID) (Ed.). (2019). Những kĩ năng và tiềm năng tạo việc làm trong tương lai từ năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải các-bon trong ngành điện. IASS Study, Oktober 2019.

DOI
10.2312/iass.2019.029
Links
https://publications.rifs-potsdam.de/rest/items/item_4880889_11/component/file_… https://www.cobenefits.info/ https://publications.rifs-potsdam.de/pubman/item/item_4875898
Staff involved
Projects involved
Mobilising the Multiple Opportunities of Renewable Energies